Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Představenstvo společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
Chevak logo CZ 250x71px

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 367

oznamuje,

že řádná valná hromada společnosti konaná dne 9. června 2017 schválila
a představenstvo v souladu se zákonem 90/2012 Sb. rozhodlo
o výplatě podílů na zisku za rok 2016 následovně:

Podíly na zisku (dividenda a tantiéma) jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí řádné valné hromady o rozdělení zisku.

Výše kmenové dividendy činí 2,55 Kč před zdaněním.

Nárok na podíl na zisku (dividendu) za rok 2016 má akcionář, který je zapsán jako majitel akcie CHEVAK Cheb, a.s., k rozhodnému dni 2. června 2017, ve výpisu z registru emitenta vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů. Podíl na zisku (dividenda) je splatný do 9. září 2017 včetně a to následujícím způsobem:

1. Akcionářům – fyzickým osobám

a) bezhotovostním převodem na peněžní účet uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která je vedená u Centrálního depozitáře cenných papírů, nebo na základě písemného sdělení bankovního spojení akcionářem nebo správcem akcií, které je možné zaslat na adresu sídla společnosti nebo emailovou adresu . V případě hrubého podílu na zisku (dividendy) vyšší než 1 000,- Kč musí být podpis na písemném sdělení bankovního spojení úředně ověřen.

V případě zastupování akcionáře jinou osobou na základě plné moci musí být podpis na plné moci úředně ověřen.

b) v hotovosti, na základě předložení průkazu totožnosti v sídle společnosti
CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, Cheb. Kontaktní osoba paní Riedlová.

2. Akcionářům – právnickým osobám

výlučně bezhotovostním převodem z účtu společnosti CHEVAK Cheb, a.s., na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která je vedená u Centrálního depozitáře cenných papírů případně na účet akcionáře nebo správce na základě sdělení bankovního spojení akcionářem nebo správcem a předložení dokladů. Požadovanými doklady se rozumí: požadavek na výplatu podílu na zisku (dividend) obsahující příslušné bankovní spojení, úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku (nebo obdobný dokument o registraci u příslušného státního orgánu). Podpis statutárního orgánu akcionáře (nebo jeho zástupce) na požadavku na výplatu podílu na zisku (dividend) musí být úředně ověřen. V případě zastoupení akcionáře jinou právnickou či fyzickou osobou je tento zástupce povinen doručit navíc úředně ověřené plné moci od všech zastupovaných subjektů, s výjimkou správce cenného papíru zapsaného v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, a svůj úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku. V případě, že je ve výpisu z evidence emise uveden pouze údaj o správci akcie, akcionář je povinen předložit výpis z majetkového účtu. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem.

Další informace o výplatě podílu na zisku (dividend) je možno získat na telefonním čísle +420 354 414 259
nebo na e-mailové adrese:
.