CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb,
Kontakty
Zákaznická centra Plánované odstávky Nahlásit poruchu

LEGISLATIVA

Přehled zákonů s vodohospodářskou tématikou a vybraných prováděcích předpisů

 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ve znění pozdějších předpisů)
 1. Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb. , kterou se provádí zákon č. 274/2001
 • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (ve znění pozdějších předpisů)
 1. Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí a náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávních úřadů
 2. Vyhláška MZe č. 20/2001 Sb. o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
 3. Vyhláška MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
 4. Vyhláška MZe č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
 5. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod (v platném znění)
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších předpisů)
 1. Vyhláška MZdr č. 252/2004 Sb. o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a četnost s rozsah kontroly pitné vody
 2. Vyhláška MZdr č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších novel (ve znění pozdějších předpisů)
 1. Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel
 2. Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb.,kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu