CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb,
Kontakty
Zákaznická centra Plánované odstávky Nahlásit poruchu

Zákaznické kanceláře

Přehled zákaznických kanceláří
PO-PA 7:00 hod. - 14:00 hod.


(po předchozí telefonické domluvě lze sjednat schůzku od 14:00 hod. do 17:00 hod).

Provoz

Telefonní číslo

E-mail

Adresa  zákaznické kanceláře

Cheb

+420 354 414 207

hornakova@chevak.cz

Tršnická 4/11, 350 02  Cheb

+420 354 414 288
+420 739 543 355

krivankova@chevak.cz

Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Mariánské Lázně

+420 354 622 717

dvorakova@chevak.cz
chlapcova@chevak.cz

Luční 362,
353 01 Mariánské Lázně

 

Obecně o činnosti zákaznických center
Zákaznická centra slouží ke komunikaci mezi zákazníkem (odběratelem našich služeb) a naší společnosti. U našich přepážek je možno v příjemném prostředí plnit požadavky zákazníka související se službami, které naše společnost poskytuje.


Smlouva na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
Smlouva na dodávku vody z veřejného vodovodu a na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a naší společností. Na základě platné legislativy se tyto smlouvy uzavírají s majitelem připojené nemovitosti, pozemku nebo s jedním z majitelů připojené nemovitosti, který je k tomuto úkonu zmocněn v případě, že se jedná o společný majetkoprávní vztah k nemovitosti. Pro jednu nemovitost se zřizuje jedna vodovodní přípojka a jedna kanalizační přípojka, osazuje se jedno měřidlo na pitnou vodu a sjednává se jeden smluvní vztah. K uzavření smlouvy je potřeba mimo dokladu o totožnosti, předložit vlastnictví k nemovitosti připojené na vodovod nebo kanalizaci a vyplněnou přihlášku na vodovodní nebo kanalizační přípojku. Pracovníka pro sjednání smlouvy je možné kontaktovat v zákaznických centrech provozů, do kterých odběrná místa spadají.


Uzavření smlouvy
Smlouvu uzavíráme se všemi zákazníky v písemné formě. Pro majitele nemovitosti se jedná o administrativní zjednodušení platby vodného a stočného v případě, že celou nemovitost pronajímá třetí osobě. V žádném případě to však nezbavuje majitele povinnosti úhrady platby za odebranou a vypouštěnou vodu, pokud pověřený plátce platbu neprovede. Otázky a odpovědi v souvislosti s uzavíráním nových smluv najdete v sekci \"Zálohové platby\".


Stanovení množství vypouštěných odpadních vod
Množství vody vypouštěné do veřejné kanalizace se většinou neměří. Ukazatelem množství odebrané vody je vodoměr. Platí zásada, že množství vody, které odběratel z veřejného vodovodu odebral, do veřejné kanalizace vypustí. V případě, že je odběratelem požadována platba za vypouštění odpadních vod nižší, než za vodu odebranou, lze si pro měření odpadních vod instalovat na své kanalizační přípojce průtokoměr. Umístění měřícího zařízení a jeho typ je nutné předem dohodnout s provozovatelem veřejné kanalizace. Pokud bude měření odpadních vod v kanalizační přípojce metrologicky správně zajištěno, bude stočné fakturováno podle naměřených údajů.


Vodoměry
Snahou naší společnosti je, aby všichni odběratelé vody měli nainstalovány vodoměry. Objekty, ve kterých není technicky možné vodoměry umístit, je množství odebrané vody účtováno paušálně a to dle směrných čísel, daných legislativním předpisem. Toto paušální účtování nelze individuálně upravovat. Součástí smluv uzavíraných k paušálnímu odběru je příloha smlouvy, ve které je uvedena vybavenost nemovitosti a počet osob, které ji užívají.
Vodné a stočné pro domácnosti a pro podnikatele je účtováno jednou sazbou. Výjimku však tvoří podnikatelské subjekty, u kterých se mimo základní smlouvy na odběr vody a vypouštění odpadních vod sjednává smlouva na odvádění srážkových odpadních vod z nemovitosti, určené k podnikání. Při stanovení objemů srážkových vod se vychází z celkového ročního srážkového úhrnu v lokalitě, kde se nemovitost nachází a z výměry odvodňovaných zpevněných i nezpevněných ploch, které k nemovitosti patří.