Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU
VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

se sídlem v Chebu, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb,
zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 367, IČ: 49787977
svolává v souladu s bodem 6.3. stanov společnosti

řádnou valnou hromadu na středu 6. června 2018 v 10:00 hod.,
místo konání: Kulturní centrum Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017

4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017

5. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše, podmínek a způsobu výplaty dividend a tantiém za rok 2017

6. Závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování

7. Odvolání člena dozorčí rady

8. Volba člena dozorčí rady

9. Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu

10. Určení auditora k provedení povinného auditu a ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za roky 2018 a 2019

11. Závěr

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení bodu 6.2.2. stanov společnosti 30. květen 2018. Valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář společnosti, který je k rozhodnému dni zapsán jako akcionář společnosti v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Další podrobnosti najdete v souboru ke stažení zde

Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě:

A) Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.
Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným
průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a uvedením doby, na kterou mu
byla udělena.
Akcionář – právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který
se prokáže platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším
než 3 měsíce nebo zástupce na základě úředně ověřené plné moci s uvedením doby, na kterou mu
byla udělena, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem
z obchodního rejstříku. Starosta obce nebo jiný zástupce obce se prokáže průkazem totožnosti a
zároveň předloží úředně ověřené usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na
valné hromadě.

Prezence akcionářů bude v místě konání valné hromady zahájena od 9:00 hod.

B) Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1000,- Kč
představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s
účastí na valné hromadě.
Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden
v této pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo
protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě, nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné
hromadě. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
Hlasování
Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se
všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrzích a
protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o
dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se
uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků.
Způsob jednání a hlasování na valné hromadě je upraven v Jednacím a hlasovacím řádu valné
hromady, který schválila valná hromada konaná dne 10. 6. 2015 a je platný do doby, pokud jej
valná hromada nenahradí jiným, nebo nedoplní písemnými dodatky či změnami.
Způsob seznámení se s projednávanými dokumenty a získávání dokumentů
Akcionáři mohou od 2. 5. 2018 do dne konání valné hromady (včetně):
- nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hod do řádné účetní závěrky a dalších
dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady,
včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k
jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti na adrese Tršnická
4/11, 350 02 Cheb.
- získat na internetové adrese společnosti www.chevak.cz v elektronické podobě dokumenty
týkající se pořadu jednání valné hromady, tj. řádná účetní závěrka, návrh smluv o výkonu
funkce, apod.

Návrhy usnesení valné hromady včetně zdůvodnění
nebo vyjádření představenstva/dozorčí rady

k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

K bodu 1/ Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.
Zdůvodnění:
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá
hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu.
K bodu 2/ Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a
ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené
sčítáním hlasů.
Zdůvodnění:
Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada.

K bodu 3/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku
za rok 2017

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Vyjádření představenstva:
Zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s § 436 ZOK a zpráva je součástí výroční zprávy.
K bodu 4/ Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017, vyjádření k účetní
závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.
Vyjádření dozorčí rady:
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2017 a návrh na rozdělení
zisku za rok 2017.
K bodu 5/ Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a
o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše,
podmínek a způsobu výplaty dividend a tantiém za rok 2017
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje:
1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017;
2. řádnou účetní závěrku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti a zprávu
auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2017;
3. rozdělení zisku společnosti za rok 2017 ve výši 48 519 291,36 Kč takto:

zisk k rozdělení celkem v Kč   ...........................
 48 519 291,36
tantiémy za členství v dozorčí radě v Kč   ........................... 1 065 960,00
dividendy celkem v Kč   ...........................  26 412 560,34
z toho: prioritní akcie v Kč   ...........................  24 137 348,34
akcie na jméno v Kč   ........................... 2 120 376,00
akcie na majitele v Kč   ........................... 154 836,00
(na jednu kmenovou akcii připadají 2,55 Kč před zdaněním)
částka dividendy připadající na vykoupené vlastní akcie
k převedení do nerozděleného zisku v Kč   ........................... 4 383,45
převod do nerozděleného zisku v Kč   ........................... 21 036 387,57

 

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 30. květen 2018. Právo na dividendu budou
mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.
Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni nebude vyplacena.
Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení společností k rozhodnému dni
pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let;
4. způsob výplaty dividend za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Dividenda a tantiéma jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí řádné valné
hromady o rozdělení zisku. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je 30. 5. 2018.
Zdůvodnění:
Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2017, návrh na rozdělení zisku a
stanovení tantiém. Představenstvo účetní závěrku uveřejňuje na svých internetových stránkách
www.chevak.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení či
neschválení účetní závěrky. Stanovy společnosti umožňují výplatu tantiém oprávněným členům orgánů
při schválení valnou hromadou. Představenstvo společnosti prohlašuje, že byly splněny zákonem
stanovené požadavky pro rozdělení zisku a vyplacení dividend a tantiém.
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 48 519
Aktiva celkem 1 961 146 Pasiva celkem 1 961 146
z toho: dlouhodobý majetek 1 684 613 z toho: vlastní kapitál 1 661 865
oběžná aktiva 275 128 cizí zdroje 297 306
časové rozlišení 1 405 časové rozlišení 1 975

K bodu 6/ Závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje převod nevyplacených dividend za rok 2006 v celkové částce 46 350 Kč
z Ostatních fondů na účet nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění:
Z důvodu uplynutí objektivní desetileté promlčecí lhůty je představenstvem společnosti valné hromadě
předkládán návrh na odsouhlasení přeúčtování promlčených podílů na zisku (dividend) za rok 2006
z účtu Ostatní fondy – fond z promlčených dividend na účet nerozděleného zisku minulých let v celkové
výši 46 350 Kč.
K bodu 7/ Odvolání člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada odvolává Mgr. Petra Černého z funkce člena dozorčí rady s účinnosti k okamžiku
přijetí tohoto usnesení.
Zdůvodnění:
Tento bod byl zařazen na pořad jednání na základě oznámení kvalifikovaného akcionáře města Chebu.
Dle usnesení zastupitelstva města Chebu č.28/40/2018 ze dne 25.01.2018 byl valné hromadě předložen
návrh na odvolání Mgr. Petra Černého z funkce člena dozorčí rady společnosti Chevak Cheb, a.s.
Zařazení nového bodu je v souladu se Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. § 84 odst. 2, písm. g) je
vyhrazeno zastupitelstvu obce navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v
nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání.
Stanovy Společnosti v bodě 8.2.1. uvádí, že dozorčí rada Společnosti má jedenáct (11) členů, které volí
a odvolává valná hromada Společnosti. Ustanovení stanov o volbě a odvolání valnou hromadou je
v souladu s § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK.

K bodu 8/ Volba člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti s účinnosti k okamžiku přijetí tohoto usnesení
pana RNDr. Pavla Vanouška, nar. 22.5.1947, bytem Libušina 517/3, Cheb
Zdůvodnění:
Tento bod byl zařazen na pořad jednání na základě oznámení kvalifikovaného akcionáře města Chebu.
Dle usnesení zastupitelstva města Chebu č.28/40/2018 ze dne 25.01.2018 byl valné hromadě předložen
návrh na zvolení pana RNDr. Pavla Vanouška , nar. 22.5.1947, bytem Libušina 517/3, Cheb do funkce
člena dozorčí rady.
Návrh na volbu je v souladu se Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. § 84 odst. 2, písm. g) je vyhrazeno
zastupitelstvu obce navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má
obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání.
Stanovy Společnosti v bodě 8.2.1. uvádí, že dozorčí rada Společnosti má jedenáct (11) členů, které volí
a odvolává valná hromada Společnosti. Ustanovení stanov o volbě a odvolání valnou hromadou je
v souladu s § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK.

K bodu 9/ Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, IČ:
49787977, konaná dne 6.6.2018 pověřuje představenstvo společnosti, aby v souladu s ustanovením
§ 511 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích, a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení
základního kapitálu společnosti upsáním nově vydaných akcií za těchto podmínek:
1. Zvýšení nesmí přesáhnout 20 mil. Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).
2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno tak, že emisní kurz bude upsán nepeněžitými vklady. 
3. Jmenovitá hodnota akcií: 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)
4. Druh akcií: kmenové akcie
5. Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností
6. Podoba akcií: zaknihované akcie
7. Výši emisního kurzu nově vydaných akcií určí představenstvo společnosti podle poměru
nominální hodnoty akcie, tj. 1 000 Kč ke koeficientu zjištěného výpočtem z poměru základního
kapitálu společnosti k vlastnímu kapitálu společnosti po odečtení finančního vkladu odvozeného
dle řádné účetní závěrky roku předcházejícího rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.
8. Představenstvo na základě posudku znalce rozhodne o hodnotě vkladu, za který budou jako
protiplnění upsány akcie v počtu, o kterém rozhodne představenstvo dle emisního kurzu akcie.
9. Toto pověření valná hromada uděluje představenstvu na dobu dvou let ode dne jejího konání.
Zdůvodnění:
Důvodem zvýšení základního kapitálu je sjednocení majetkových vztahů a provozních režimů na
soustavách vodovodů a kanalizací v rámci působnosti akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
K bodu 10/Určení auditora k provedení povinného auditu a ověření účetní závěrky a výroční
zprávy společnosti za roky 2018 a 2019
Návrh usnesení:
Valná hromada určuje auditora k provedení povinného nezávislého auditu, včetně ověření účetní
závěrky a výroční zprávy společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 a 2019 auditorskou
společnost MARK AUDIT CONSULTING, s.r.o., IČ 64358780, číslo auditorského oprávnění 193, se
sídlem v Plzni, Houškova 32/533, PSČ 326 00.
Zdůvodnění:
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná hromada povinna
určit auditora pro ověření účetní závěrky.


Představenstvo CHEVAK Cheb, a.s.
Ing. Steffen Zagermann – předseda představenstva        Ing. Jiří Strádal – místopředseda představenstva

Kompletní soubor Pozvánky na VH najdete ke stažení zde.

Představenstvo společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
Chevak logo CZ 250x71px

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 367

oznamuje,

že řádná valná hromada společnosti konaná dne 9. června 2017 schválila
a představenstvo v souladu se zákonem 90/2012 Sb. rozhodlo
o výplatě podílů na zisku za rok 2016 následovně:

Podíly na zisku (dividenda a tantiéma) jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí řádné valné hromady o rozdělení zisku.

Výše kmenové dividendy činí 2,55 Kč před zdaněním.

Nárok na podíl na zisku (dividendu) za rok 2016 má akcionář, který je zapsán jako majitel akcie CHEVAK Cheb, a.s., k rozhodnému dni 2. června 2017, ve výpisu z registru emitenta vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů. Podíl na zisku (dividenda) je splatný do 9. září 2017 včetně a to následujícím způsobem:

1. Akcionářům – fyzickým osobám

a) bezhotovostním převodem na peněžní účet uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která je vedená u Centrálního depozitáře cenných papírů, nebo na základě písemného sdělení bankovního spojení akcionářem nebo správcem akcií, které je možné zaslat na adresu sídla společnosti nebo emailovou adresu . V případě hrubého podílu na zisku (dividendy) vyšší než 1 000,- Kč musí být podpis na písemném sdělení bankovního spojení úředně ověřen.

V případě zastupování akcionáře jinou osobou na základě plné moci musí být podpis na plné moci úředně ověřen.

b) v hotovosti, na základě předložení průkazu totožnosti v sídle společnosti
CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, Cheb. Kontaktní osoba paní Riedlová.

2. Akcionářům – právnickým osobám

výlučně bezhotovostním převodem z účtu společnosti CHEVAK Cheb, a.s., na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která je vedená u Centrálního depozitáře cenných papírů případně na účet akcionáře nebo správce na základě sdělení bankovního spojení akcionářem nebo správcem a předložení dokladů. Požadovanými doklady se rozumí: požadavek na výplatu podílu na zisku (dividend) obsahující příslušné bankovní spojení, úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku (nebo obdobný dokument o registraci u příslušného státního orgánu). Podpis statutárního orgánu akcionáře (nebo jeho zástupce) na požadavku na výplatu podílu na zisku (dividend) musí být úředně ověřen. V případě zastoupení akcionáře jinou právnickou či fyzickou osobou je tento zástupce povinen doručit navíc úředně ověřené plné moci od všech zastupovaných subjektů, s výjimkou správce cenného papíru zapsaného v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, a svůj úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku. V případě, že je ve výpisu z evidence emise uveden pouze údaj o správci akcie, akcionář je povinen předložit výpis z majetkového účtu. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem.

Další informace o výplatě podílu na zisku (dividend) je možno získat na telefonním čísle +420 354 414 259
nebo na e-mailové adrese:
.

Představenstvo společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
Chevak logo CZ 250x71px

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb,
zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 367

oznamuje,

že řádná valná hromada společnosti konaná dne 6. června 2018 schválila a představenstvo
v souladu se zákonem 90/2012 Sb. rozhodlo o výplatě podílů na zisku za rok 2017 následovně:

Podíly na zisku (dividenda a tantiéma) jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí řádné valné hromady o rozdělení zisku.

Výše kmenové dividendy činí 2,55 Kč před zdaněním.

Nárok na podíl na zisku (dividendu) za rok 2017 má akcionář, který je zapsán jako majitel akcie CHEVAK Cheb, a.s., k rozhodnému dni 30. května 2018, ve výpisu z registru emitenta vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů. Podíl na zisku (dividenda) je splatný do 6. září 2018 včetně a to následujícím způsobem:

1. Akcionářům – fyzickým osobám

1.1) bezhotovostním převodem na peněžní účet uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která je vedená u Centrálního depozitáře cenných papírů, nebo na základě písemného sdělení bankovního spojení akcionářem nebo správcem akcií, které je možné zaslat na adresu sídla společnosti nebo emailovou adresu . V případě hrubého podílu na zisku (dividendy) vyšší než 1 000,- Kč musí být podpis na písemném sdělení bankovního spojení úředně ověřen.
V případě zastupování akcionáře jinou osobou na základě plné moci musí být podpis na plné moci úředně ověřen.

1.2) v hotovosti, na základě předložení průkazu totožnosti v sídle společnosti
CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, Cheb. Kontaktní osoba paní Riedlová.

2. Akcionářům – právnickým osobám

výlučně bezhotovostním převodem z účtu společnosti CHEVAK Cheb, a.s., na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která je vedená
u Centrálního depozitáře cenných papírů případně na účet akcionáře nebo správce na základě sdělení bankovního spojení akcionářem nebo správcem a předložení dokladů. Požadovanými doklady se rozumí: požadavek na výplatu podílu na zisku (dividend) obsahující příslušné bankovní spojení, úředně ověřený aktuální výpis
z obchodního rejstříku (nebo obdobný dokument o registraci u příslušného státního orgánu). Podpis statutárního orgánu akcionáře (nebo jeho zástupce) na požadavku na výplatu podílu na zisku (dividend) musí být úředně ověřen. V případě zastoupení akcionáře jinou právnickou či fyzickou osobou je tento zástupce povinen doručit navíc úředně ověřené plné moci od všech zastupovaných subjektů, s výjimkou správce cenného papíru zapsaného v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, a svůj úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku. V případě, že je ve výpisu z evidence emise uveden pouze údaj o správci akcie, akcionář je povinen předložit výpis z majetkového účtu. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem.

Další informace o výplatě podílu na zisku (dividend) je možno získat na telefonním čísle +420 354 414 259
nebo na e-mailové adrese:
.

© 2018 Chevak, a.s., All Rights Reserved. Designed By Danny