Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/templates/shaper_helix3/html/mod_sp_smart_slider/tmpl/sportson/view.php) is not within the allowed path(s): (/pub/chevakwa/chevak.cz:/pub/chevakwa/_include) in /pub/chevakwa/chevak.cz/web/www/modules/mod_sp_smart_slider/mod_sp_smart_slider.php on line 36
01 / 07

Společnost v pohybu

DSC 9670

DSC 9623

DSC 9567

O nás…

Smyslem a základním posláním naší společnosti je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
CHEVAK Cheb, a.s. zajišťuje dodávky pitné vody pro 85 tisíc obyvatel okresu a odvádí a čistí odpadní vody nejmodernějšími a inovačními technologiemi.

DSC 3036

DSC 3051

Další podnikání je směrováno do projektové a laboratorní činnosti, provádění vodohospodářských staveb, prací se strojními a stavebními mechanismy a prodeje zboží (vodohospodářského materiálu). Jsme vlastníkem nebo provozujeme vodárenskou infrastrukturu – vodovody, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod, vodojemy a další zařízení na sítích. Podpořeni zkušenostmi z výstavby a provozování vlastních zařízení jsme pro naše zákazníky jako regionální dodavatel vody a likvidátor odpadních vod komplexním a inovativním partnerem.

DSC 9539

Voda, vzácná samozřejmost…

Číst více:
02 / 07

Dodávky pitné vody

Územní působnost pitná voda

Územní působnost - pitná voda

Chevak Mapa VZ rev 2021 1

03 / 07

Odvoz a likvidace odpadních vod

Odvoz odpadu

Dle § 38, odst. 6, zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) je ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. Kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady patří dle § 25, zákona č. 185/2001 Sb. (o odpadech) mezi tzv. vybrané odpady.

Nasavameuvas Dle § 80, odst. 1, tohoto zákona může obecní úřad kontrolovat, zda se fyzická osoba zbavuje odpadu v souladu s tímto zákonem. Tato povinnost se vztahuje rovněž na kaly ze septiků. V případě likvidace odpadních vod ze žump či kalů ze septiků na našich čistírnách odpadních vod v Chebu, Aši nebo Mariánských Lázních můžeme příslušný doklad poskytnout.

Pomineme-li zákonné předpisy, je vypouštění splašků volně do terénu nebo jejich využívání k hnojení zahrad také hygienicky velmi rizikové.

Doba biologického rozkladu řady látek obsažených ve splaškových odpadních vodách je v přírodních podmínkách velmi dlouhá, proto je pro ochranu životního prostředí potřeba likvidovat tyto vody pomocí dostatečně účinných technologií. Konkrétně se jedná o čistírny odpadních vod, do kterých je možné vyvézt také obsah Vaší žumpy nebo septiku.

Společnost CHEVAK Cheb, a.s. tyto služby nabízí a spolehlivě zajišťuje.
Abychom Vám usnadnili vyřízení nutných formalit je součástí tohoto letáku i Žádost o uzavření smlouvy na likvidaci odpadních vod a kalů.

Odvoz postup

04 / 07

Čištění odpadních vod

Pečujeme o to nejcennější

05 / 07

Čištění odpadních vod

Pečujeme o to nejcennější

06 / 07

Moderní technologie

pro nejvyšší kvalitu

07 / 07

Voda…

vzácná samozřejmost

customer service
Zákaznické kanceláře

COVID otevreni budov

oteviraci doba pauza

Zákaznická linka: +420 354 414 200

 

Přehled zákaznických kanceláří

Služby

 E-mail

callcentrumTelefonní číslo

Doprava - vývoz kalů a odpadní vody

+420 739 543 356

Laboratoř - kvalita vody a odběr vzorků

 

+420 354 414 242,
+420 354 414 248

Technický útvar - vyjadřování k projektové dokumentaci

 

+420 354 414 223,
+420 354 414 214

 

  

Provoz

callcentrumTelefonní číslo

E-mail

Adresa zákaznické kanceláře

+420 354 414 288

Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Cheb

+420 354 414 207

Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Mariánské Lázně

+420 354 622 717

Luční 362,
353 01 Mariánské Lázně

Pro zákaznické kanceláře Provoz po předchozí telefonické domluvě lze sjednat schůzku od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Obecně o činnosti zákaznických kanceláří Provoz
Zákaznické kanceláře slouží ke komunikaci mezi zákazníkem a naší společností.
U našich přepážek je možno v příjemném prostředí plnit požadavky zákazníka související se službami, které jsou uvedeny níže.

Smlouva na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
Smlouva na dodávku vody z veřejného vodovodu a na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a naší společností. Na základě platné legislativy se tyto smlouvy uzavírají s majitelem připojené nemovitosti, pozemku nebo s jedním z majitelů připojené nemovitosti, který je k tomuto úkonu zmocněn v případě, že se jedná o společný majetkoprávní vztah k nemovitosti. Pro jednu nemovitost se zřizuje jedna vodovodní přípojka a jedna kanalizační přípojka, osazuje se jedno měřidlo na pitnou vodu a sjednává se jeden smluvní vztah.
K uzavření smlouvy je potřeba mimo dokladu o totožnosti, předložit vlastnictví k nemovitosti připojené na vodovod nebo kanalizaci a vyplněnou přihlášku na vodovodní nebo kanalizační přípojku. Pracovníka pro sjednání smlouvy je možné kontaktovat v zákaznických centrech provozů, do kterých odběrná místa spadají.

Uzavření smlouvy
Smlouvu uzavíráme se všemi zákazníky v písemné formě. Pro majitele nemovitosti se jedná o administrativní zjednodušení platby vodného a stočného v případě, že celou nemovitost pronajímá třetí osobě. V žádném případě to však nezbavuje majitele povinnosti úhrady platby za odebranou a vypouštěnou vodu, pokud pověřený plátce platbu neprovede. Otázky a odpovědi v souvislosti s uzavíráním nových smluv najdete zde.

Stanovení množství vypouštěných odpadních vod
Množství vody vypouštěné do veřejné kanalizace se většinou neměří. Ukazatelem množství odebrané vody je vodoměr. Platí zásada, že množství vody, které odběratel z veřejného vodovodu odebral, do veřejné kanalizace vypustí. V případě, že je odběratelem požadována platba za vypouštění odpadních vod nižší, než za vodu odebranou, lze si pro měření odpadních vod instalovat na své kanalizační přípojce průtokoměr. Umístění měřícího zařízení a jeho typ je nutné předem dohodnout s provozovatelem veřejné kanalizace. Pokud bude měření odpadních vod v kanalizační přípojce metrologicky správně zajištěno, bude stočné fakturováno podle naměřených údajů.

Vodoměry
Snahou naší společnosti je, aby všichni odběratelé vody měli nainstalovány vodoměry. Objekty, ve kterých není technicky možné vodoměry umístit, je množství odebrané vody účtováno paušálně a to dle směrných čísel, daných legislativním předpisem. Toto paušální účtování nelze individuálně upravovat. Součástí smluv uzavíraných k paušálnímu odběru je příloha smlouvy, ve které je uvedena vybavenost nemovitosti a počet osob, které ji užívají.
Vodné a stočné pro domácnosti a pro podnikatele je účtováno jednou sazbou. Výjimku však tvoří podnikatelské subjekty, u kterých se mimo základní smlouvy na odběr vody a vypouštění odpadních vod sjednává smlouva na odvádění srážkových odpadních vod z nemovitosti, určené k podnikání. Při stanovení objemů srážkových vod se vychází z celkového ročního srážkového úhrnu v lokalitě, kde se nemovitost nachází a z výměry odvodňovaných zpevněných i nezpevněných ploch, které k nemovitosti patří.

© 2021 Chevak, a.s., All Rights Reserved. Designed By Danny