Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

EU Fond S
Vodohospodářská společnost CHEVAK Cheb, a.s.
byla úspěšná v žádostech o dotace
na výstavbu nových přivaděčů pitné vody
a získala milióny korun proti suchu.

Nedostatek pitné vody je aktuální problém, hlavně v místech, která nejsou napojena na kapacitní vodárenskou soustavu nebo nemají dostatečné povrchové zdroje vody. Vedra a nedostatek vody je v mnoha lokalitách tématem číslo jedna. V chebském regionu se tato vážná problematika týká území města Luby – Růžový Vrch, oblasti Lomnička u města Plesná a lokalit města Hranice.

Na problematiku proti suchu reagovala včas naše vodohospodářská společnost CHEVAK Cheb, a.s., která jako dominantní dodavatel vodohospodářských služeb připravila, zpracovala a v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR podala žádost o poskytnutí podpory na realizaci opatření proti suchu. Ministerstvo životního prostředí ČR dotaci v celkové výši téměř 24 miliónů korun schválilo. Na spolufinancování realizace projektu se budou podílet města Luby, Plesná, Hranice i naše vodohospodářská společnost CHEVAK Cheb, a.s. a to ve výši příslušných pravidel Rozvojových investic.

Nová napojení dotčených oblastí na vodovodní síť se týká téměř 400 obyvatel. Jejich výstavba v období 2018/2019 se tak zařadí k dalším z řady ekologických projektů, které naše vodohospodářská společnost v současné době i v minulosti realizovala. Tato skutečnost je velmi pozitivní, protože tak podporujeme nejen zlepšení životních podmínek obyvatel obcí, měst a území v jejich okolí, ale i lidem žijících v odlehlých lokalitách, pro které již zanedlouho spolehlivou dodávku čisté a nezávadné pitné vody zajistíme.

Fresh water from natural spring lr

Chevak ENV podpora

Oblast podpory

Aktivity pro praktickou environmetální výchovu se zaměřením na:

Informace a vzdělání, potřebné k ochraně životního prostředí – ekologická gramotnost.

Vytvoření mravně a citově podloženého vztahu k prostředí, směřujiícího ke způsobu života
příznivému pro životní prostředí i pro jedince samotného – ekologická etika.

Osvojení si takových dovedností, které ovlivní ekologicky přijatelný způsob života.

Projekty se zaměřením na ekologii.

Projekty se zaměřením na alternativní energie, vědomé a šetrné zacházení s přírodními zdroji.

Chevak ENV PROJ
Kritéria pro výběrové řízení projektu

Každá škola může podat v aktuálním roce žádost o podporu pouze na jeden projekt.
Podpora může být poskytnuta pouze na spolufinancování výukových ekologických programů plánovaných, ještě nerealizovaných.
Podpora je určena především na úhradu nákladů na výukové pomůcky, případně honoráře.

Žádost o podporu zasílá žadatel v analogové (listinné) podobě na adresu sídla společnosti poštovní zásilkou, osobně
nebo v elektronické podobě přes datovou schránku ID: t7acdj5 na předepsaném formuláři, včetně žadatelem potvrzeného prohlášení.
Tiskopis formuláře „Žádost o příspěvek pro praktickou environmentální výchovu na školách“ je k dispozici ke stažení zde.

Výše finanční podpory na jeden projekt je maximálně: 10.000,- Kč
Souhrnně pro všechny projekty je roční výše podpory maximálně: 200.000,- Kč   
           

Po podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory (dále jen Smlouva) obdrží příjemce podpory 80% přidělené částky.
Zbývajících 20% bude poskytnuto po schválení závěrečné zprávy dle závazné osnovy, která je součástí Smlouvy.

Intenzifikované ČOV v Chebu a Mariánských Lázních
v rámci realizace skupinového projektu
„Chebsko - environmentální opatření"

zahájily k 1. 6. 2014 trvalý provoz

Banner OPZP Fond soudrznosti

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií-Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Publikováno: 1. 10. 2010, Aktualizováno: 1. 6. 2014

Investorem této regionálně významné investiční akce je vodohospodářská společnost CHEVAK Cheb, a.s., které se po náročné přípravě probíhající již od roku 2004, projednáváních na národní úrovni v letech 2008-2010 a schvalovacím procesu Evropské komise v letech 2009-2010, podařilo získat podporu v rámci OPŽP 2007-2013 ve výši 403,462 mil. Kč.

Vlastní výstavba probíhala v období 1. 10. 2010 - 27. 3. 2013. Především realizace čistíren odpadních vod v Chebu a Mariánských Lázních byla pro investora mimořádně náročná, protože probíhala za provozu s vysokými nároky na potřeby stavby se současným zabezpečením bezporuchového nepřetržitého provozu obou čistíren. Úspěšné dokončení stavebních a montážních prací se podařilo zejména díky dobré projektové přípravě a výborné spolupráci celého realizačního týmu - tzn. investora, projektantů, správce stavby a zhotovitele.

Intenzifikované ČOV jsou k 1. 6. 2014 uvedeny do trvalého provozu.

Struktura financování

Celkové uznatelné náklady: 627 449 594 Kč

Dotace EU: 381 047 497 Kč

Dotace SFŽP ČR: 22 414 558 Kč

Příspěvek příjemce dotace: 223 987 539 Kč
z toho 8 000 000 Kč - příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: CHEVAK Cheb, a.s.

Termín realizace výstavby

Zahájení stavby: 1. 10. 2010

Ukončení stavby: 27. 3. 2013

Dodavatelé

Projektant: HYDROPROJEKT CZ a.s.

Zhotovitel: Sdružení "ČISTÝ CHEB" - vedoucí sdružení-SMP CZ, a.s.

Správce stavby: "Sdružení VRV-INVESTON" - vedoucí sdružení-Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

© 2018 Chevak, a.s., All Rights Reserved. Designed By Danny