Přeshraniční projekt:
OCHRANA OHROŽENÝCH DRUHŮ NEZNÁ HRANICE…
9.9.2019

Bienen Včelky banner 600x340pt v2

Tři hektary půdy v česko-německé pohraniční oblasti se rozhodli místní dodavatelé energie a vody ze Selbu a z Chebu obhospodařovat tak, aby zde hmyz a volně žijící zvířata našli potravu. Prostě mezi Selbem a Chebem to šumí a hučí bez omezení hranicemi. Zásobovatelé energiemi a vodou obou měst se spojili a vytvořili nadnárodní projekt ochrany ohrožených druhů. V pondělí 9. září byl tento projekt slavnostně zahájen odhalením informačních tabulí na pěti místech. Tento projekt vyvolali a podporují společnosti Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH (ESM) z německého Selbu a TEREA Cheb s.r.o a CHEVAK Cheb, a.s. z českého Chebu.

Tyto společnosti dali k dispozici plochy v ochranných pásmech vody a upravily hospodaření na těchto plochách pro život a udržitelnost ohrožených druhů hmyzu. „Již mnoho let se zasazujeme o zachování biologické rozmanitosti zakládáním sadů a luk s rozmanitou květenou,“ vysvětlil Klaus Burkhardt, jednatel společnosti ESM a doplnil „Jsem rád, že dále prohlubujeme spolupráci na ochraně ohrožených druhů s našimi kolegy z Chebu.“ Zástupci společností ESM Selb a CHEVAK Cheb, a.s i TEREA Cheb se již řadu let pravidelně setkávají, aby si vyměňovali zkušenosti a znalosti v oborech. Ing. Steffen Zagermann, předseda představenstva společnosti CHEVAK Cheb, a.s. a jednatel společnosti TEREA s.r.o., dodal: „Udržitelnost a ochrana životního prostředí mohou uspět pouze společně. Zde chceme ukázat, jak je možné dosáhnout významné i s malým úsilím.“ Zřízení kvetoucích luk a osídlení a péče o včelstva financují výše uvedené společnosti z vlastních zdrojů. O jednom z nejnovějších projektů společností si mohli vytvořit vlastní dojem i starosta Ulrich Pötzsch ze Selbu a místostarosta Pavel Klepáček u vodojemu v Libé.

Deset včelstev v pohraniční dvou států vytvoří ráj pro hmyz na 29 000 metrech čtverečních luk. Dodavatelé energie a vody vysejí na těchto plochách semena květin bohatých na nektar, založí živé ploty a sady a vytvoří tak prostředí nejen pro různorodý hmyz ale i mnoho volně žijících zvířat. Na čtyřech místech se místní včelaři starají celkem o deset včelstev. S vyprodukovaným medem, který ESM rozdává zákazníkům, upozorňuje na toto angažmá. „Nejedná se zde jen o osetí plochy květenou, ale především o přehodnocení způsobu, jak obhospodařovat plochy“ zdůraznil jednatel ESM. Již od začátku roku 2019 platí následující pravidla pro všechny oblasti ESM – senoseč se neuskuteční dříve než 15. června, aby mohly rostliny vysemenit. Společnost EMS již zrealizovala tedy požadavek bavorského referenda „Biodiverzita“, ještě než toto bylo v srpnu tohoto roku uzákoněno.

Pitná voda nezná hranice - přeshraniční spolupráce je starší než tyto dvě společnosti. Od začátku 20. století odebírá okres Schirnding v Seedorfu pitnou vodu ze zdrojů, které spravuje město Cheb, od roku 1999 privatizací společnosti Zásobování vodou v Hohenbergu a Schirndingu jsou společnosti ESM a CHEVAK z hlediska zásobování vodou partnersky spojené vodárenské společnosti a Steffen Zagermann upozornil také na geologickou zvláštnost v regionu, a to že nejnižší bod oblasti leží v Chebské pánvi na české straně a ústí zde podzemní voda z obou stran. „Pitná voda nezná hranice, to samé se musí vztahovat na její ochranu,“ dodal Klaus Burkhardt. ESM také úzce spolupracuje se zemědělci; poskytuje jim vyrovnávací platby za nižší úrodu plodin a za menší spotřebu hnojiv v blízkosti chráněných vodních oblastí. Kromě toho selbský dodavatel vody poskytuje spolupracujícím zemědělcům zdarma osivo pro osetí polí mezi hlavním osetím. Tyto takto vyseté plodiny váží dusík pro další hlavní plodiny a tímto způsobem se tvoří méně nitrátu, který by mohl vsakovat do půdy.

Shrnutí úsilí společností ESM, CHEVAK a TEREA:

Šest stanovišť -  Německo:

Česko:

Včelstva obhospodařují místní včelaři.

DSC 3674 včelky

Environmentální výchova - inspirujte novou generaci ® pro vzbuzení zájmu dětí a poskytnutí povědomí o tom,
jak chránit životní prostředí a pitnou vodu, jsou společnosti ESM Selb a CHEVAK Cheb svým angažmá velmi důležité.

Spolupráce společností:

Video ze zahájení projektu je ke shlédnutí v sekci média.