Poruchy: 354 597 111 nebo 739 543 471 | Zákaznická linka: 354 414 200 chevak@chevak.cz

Zákaznické kanceláře

Cheb – 354 414 207
– 354 414 288
Mariánské Lázně – 354 622 717

  • Uzavírání smluv odběratelských o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod včetně úprav.
  • Uzavírání smluv na likvidaci odpadních vod a odpadu (020106 – Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku; 190805 – Kaly z čištění komunálních odpadních vod; 190809 – Směs tuků a olejů u odlučovače tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky; 190902 – Kaly z čiření vody; 200125 – jedlý olej a tuk; 200304 – Kal ze septiků a žump).
  • Odečty vodoměrů a jejich reklamace.
  • Změny výše zálohových plateb.
  • Žádosti o mimořádnou fakturaci.

 

Přípojky

Co je kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je úsek potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je vlastníkem kanalizační přípojky vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být také osoba, která na své náklady přípojku zřídila.

Odvoz a likvidace odpadu

Dle § 38, odst. 6, zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) je ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. Kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady patří dle § 25, zákona č. 185/2001 Sb. (o odpadech) mezi tzv. vybrané odpady.

Dle § 80, odst. 1, tohoto zákona může obecní úřad kontrolovat, zda se fyzická osoba zbavuje odpadu v souladu s tímto zákonem. Tato povinnost se vztahuje rovněž na kaly ze septiků. V případě likvidace odpadních vod ze žump či kalů ze septiků na našich čistírnách odpadních vod v Chebu, Aši nebo Mariánských Lázních můžeme příslušný doklad poskytnout.

Pomineme-li zákonné předpisy, je vypouštění splašků volně do terénu nebo jejich využívání k hnojení zahrad také hygienicky velmi rizikové.

Doba biologického rozkladu řady látek obsažených ve splaškových odpadních vodách je v přírodních podmínkách velmi dlouhá, proto je pro ochranu životního prostředí potřeba likvidovat tyto vody pomocí dostatečně účinných technologií. Konkrétně se jedná o čistírny odpadních vod, do kterých je možné vyvézt také obsah Vaší žumpy nebo septiku.

Společnost CHEVAK Cheb, a.s. tyto služby nabízí a spolehlivě zajišťuje. Abychom Vám usnadnili vyřízení nutných formalit je součástí tohoto letáku i Žádost o uzavření smlouvy na likvidaci odpadních vod a kalů.

Jak postupovat?

Sjednáte si schůzku s mistrem kanalizace v dané lokalitě (kontakt viz „Žádost“), který septik, žumpu nebo domácí čistírnu zkontroluje a žádost Vám na místě podepíše.

Se žádostí stačí jednorázově zajít na příslušnou zákaznickou kancelář a uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Po uzavření smlouvy stačí jen zavolat na tel. číslo 739 543 356 a objednat odvoz na vnitropodnikové dopravě, kde vám zajistí i konečnou likvidaci odpadu.

Co do kanalizace nepatří

Ceníky