Poruchy: 354 597 111 nebo 739 543 471 | Zákaznická linka: 354 414 200 chevak@chevak.cz

Zákaznické kanceláře

Cheb – 354 414 207
– 354 414 288
Mariánské Lázně – 354 622 717

 • Uzavírání smluv odběratelských o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod včetně úprav.
 • Uzavírání smluv na likvidaci odpadních vod a odpadu (020106 – Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku; 190805 – Kaly z čištění komunálních odpadních vod; 190809 – Směs tuků a olejů u odlučovače tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky; 190902 – Kaly z čiření vody; 200125 – jedlý olej a tuk; 200304 – Kal ze septiků a žump).
 • Odečty vodoměrů a jejich reklamace.
 • Změny výše zálohových plateb.
 • Žádosti o mimořádnou fakturaci.

 

Přípojky

Co je vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je úsek potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení z vodovodního řadu s uzávěrem je součástí vodovodu. Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je vlastníkem vodovodní přípojky vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být také osoba, která na své náklady přípojku zřídila.

Vodoměry

Spotřeba vody daného objektu je účtována podle fakturačního vodoměru. Ten tvoří součást tzv. vodoměrné sestavy. Fakturační vodoměr je stanovené měřidlo podléhající úřednímu ověření ve smyslu zákona o metrologii. Vlastníkem vodoměru je CHEVAK Cheb, a.s.

Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem nebo provozovatelem vodovodu. Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závadu v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatel je nepřípustný.

Osazení vodoměrů, výměny

Pokud má zákazník zřízenou vodovodní přípojku a podepsanou smlouvu na dodávku vody, je mu osazen fakturační vodoměr. Vodoměr je v pravidelných intervalech měněn, o termínu je zákazník vždy informován.

Odečty vodoměrů, samoodečty

Odečty vodoměrů osazených na přípojkách jsou prováděny v pravidelných intervalech. Další možností je nahlášení stavu zákazníkem přes sms nebo e-mailem. CHEVAK Cheb, a.s. preferuje nahlášení stavu přímo do formuláře umístěného na webových stránkách.

Služba dálkových odečtů

Předmětem služby je on-line měření spotřeby vody se zajištěním okamžitého přístupu zákazníka k naměřeným datům prostřednictvím počítačové aplikace CEM. Aplikace přináší odběrateli komplexní přehled o spotřebě vody.

Reklamace

Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření, nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Náklady spojené s přezkoušením a výměnou vodoměru budou v souladu s ustanovením § 17 odst. 4, zákona č. 274/2001 Sb. hrazeny podle výsledku přezkoušení vodoměru.

Kvalita vody

K instalaci domácího spotřebiče často potřebujete informaci o tvrdosti dodávané pitné vody. Pokud voda obsahuje větší množství vápníku a hořčíku, nazýváme ji tvrdou.

Limit pro tvrdost vody, koncentraci vápníku a hořčíku je dán formou doporučené hodnoty, tzn., že se jedná o nezávaznou hodnotu ukazatele jakosti pitné vody dle vyhlášky (Vyhláška č. 252/2004 Sb.), která stanoví optimální rozmezí daného ukazatele z pohledu vlivu na lidské zdraví. Ze zdravotního hlediska vyhláška pro pitnou vodu doporučuje, aby voda určená ke konzumaci měla 2,0 – 3,5 mmol/l koncentraci vápníku a hořčíku. Tato hodnota je pro lidský organismus optimální. Vyšší hodnoty koncentrace vápníku a hořčíku nejsou ze zdravotního hlediska problémem, ale mohou se negativně projevovat na domácích spotřebičích zvýšenou tvorbou tzv., vodního nebo kotelního kamene.

V případě potřeby se obraťte na technologa společnosti.

Informace k přepočtu tvrdosti vody

1 mmol/l = 5,6° dH 1° dH = 0,18 mmol/l
1 mmol/l = 10° dF 1° F = 0,1 mmol/l
1° dH = 1,7° F 1° F = 0,56° dH

1° dH = německý stupeň
1° F = francouzský stupeň

Meze tvrdosti vody

Pitná voda mmol/l ° dH ° F
velmi tvrdá > 3,76 > 21,01 > 37,51
tvrdá 2,51 – 3,75 14,01 – 21 25,01 – 37,5
středně tvrdá 1,26 – 2,5 7,01 – 14 12,51 – 25
měkká 0,7 – 1,25 3,9 – 7 7 – 12,5
velmi měkká < 0,7 < 3,9 < 7

Kvalita dodávané pitné vody je průběžně kontrolována v celém kalendářním roce akreditovanou laboratoří společnosti, Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje a pravidelně vyhodnocována.

Informace o kvalitě vody a rizikové analýze vodovodů

Ceníky

Kohoutková voda, zajímavosti

Zdravý a ekologický trend v pitném režimu

Zkuste si sami, jaké to je pít kohoutkovou vodu. Když si do ní přidáte kapku citronu nebo lístek máty, získáte osvěžující zdravý nápoj za pár haléřů. Pomůžete i životnímu prostředí. Balená voda s sebou totiž nese zátěž pro životní prostředí v podobě obalů, které je třeba likvidovat a také zátěž v podobě dopravy. O tom, že vozíte a nosíte těžké nákupy, ani nemluvě.

Proč pít vodu z kohoutku?

 • Je kvalitní a čerstvá, lehce mineralizovaná.
 • Nezatěžuje přírodu odpadem z plastových obalů a dopravou.
 • Je přibližně 125-krát levnější než voda balená.
 • Je jednou z nejkontrolovanějších potravin.
 • Je okamžitě dostupná prakticky v jakémkoli množství.
 • Je to Vaše voda – potravina z Vašeho regionu, lokální prověřený produkt.

Pár zajímavostí o kohoutkové vodě

Občanská iniciativa „Česko pije z vodovodu“ provedla slepé testy chuti balené vody a vody z kohoutku. 76 % dotázaných hodnotilo chuť kohoutkové vody jako stejnou či dokonce lepší ve srovnání s balenou vodou. Ročně odebere každá vodárenská společnost tisíce vzorků a provede desetitisíce rozborů a analýz. Sleduje se na stovku ukazatelů kvality pitné vody. Znáte nějakou jinou, takto přísně kontrolovanou potravinu?

Kohoutková voda se na Váš stůl dostane rychle a je čerstvá. Než se voda dostane od svého pramene či vrtu vodovodní sítí až k Vám, uplyne minimálně času. Jak dlouho trvá cesta balené vodě, než se dostane od výrobce ze stáčírny, přes velkosklady, prodejny, Váš domácí sklad potravin až do skleničky?